Viser arkivet for stikkord riksveg

Merkedag for både Oppland og Hadeland

Behandling av bompengeproposisjonen for ny riksveg 4-strekning gjennom Gran kommune har vært ventet i hele år. Fredag passerte saken i statsråd. Det betyr at finansieringsplanen for ny veg er på plass. Proposisjonen må behandles i Stortinget, men det vil overraske stort om ikke dette er en ren formalitet. Statens vegvesen bedyrer at de er klare, og at anleggsmaskinene vil være i sving til våren.

Gleden over vedtaket var stor også i regjeringen. Så stor at statsministeren tok turen til Hadeland sammen med gamleordføreren Rigmor Aasrud fredag ettermiddag. Det positive som kom ut av det var at statsministeren gikk langt i å love at hele riksvegstrekningen på Hadeland kommer på plass. Det skal ikke stoppe på kommunegrensa mellom Gran og Lunner, men videreføres. Vel å merke hvis planer og finansiering går etter planen. Planarbeidet vil vi ha et ansvar for også lokalt. Finansiering ligger på nasjonalt nivå. Og hos brukerne. Det legges opp til at bilistene skal betale over 70 prosent av den nye vegen. Det er langt høyere enn vi hadde trodd. Vi forventer at vegvesenet kommer til en fornuftig rabattordning for dem som må passere bommen flere ganger om dagen.

Riksveg 4 går fra by til by. Fra Gjøvik til Oslo. Omtrent på midten ligger Gran sentrum som med den nye vegen vil få en helt nødvendig omlegging av gjennomgangstrafikken. Lokaltrafikken til sentrumsområdene skal også få en bedre avvikling. Det er bra. Samtidig er det høyst relevant å se hele strekningen under ett. Alle som har kjørt sørover vet at den store flaskehalsen ligger i Nittedal. Hva som skal skje der, og ikke minst når noe skal skje, er bokstavelig talt helt i det blå. Derfor er det svært viktig at våre politikere fortsetter det viktige samarbeidet de har startet på gjennom Stor-Oslo Nord. Vedtaket om bygging av veg på Hadeland er bare en liten brikke i det store bildet. Gode kommunikasjoner på veg og bane er viktig for både innbyggere og næringsliv. Derfor håper vi at fredagens vedtak bare er en begynnelse.

Nyttig utflukt før miljøgata skal planlegges

I forbindelse med bygging av ny riksveg 4 skal hovedvegen legges utenom Gran sentrum. Dagens riksveg 4 som skjærer sentrum øst og vest i to, skal utvikles til å bli en integrert del av sentrumsarealene. Hvordan dette skal se ut, er på planleggingsstadiet. Detaljene er ikke på plass, selv om det er lagt noen rammer i kommunedelplanen for Gran sentrum.

Før helgen tok politikere i Gran turen ut av bygda for å se hvordan andre har organisert sitt bygdesentrum. Det var ikke tilfeldig at de la turen til Asker. Bygdesentrumet vant Miljøverndepartementets bymiljøpris i 2007. Budskapet fra kommuneplansjefen i Asker, Tor Arne Midtbø, er tindrende klart. Tenk i et perspektiv på 100 år – og ikke bare fram til neste valg. Han fortalte at kommunens politikerne i «hans kommune» tok noen drastiske valg da de pekte ut sentrum, tettsteder og nærsentra. De sa med andre ord ja til noe – og nei til noe annet.

Da delegasjonen fra Gran var helt i Asker på tur, så var kanskje dette lett å se. Det må til et langsiktig perspektiv. Det kan også hende de tenkte; «Det er lett for deg å si». Politikerne i Gran vet at rådhuset i Gran kommune ligger på Jaren. Ikke i Brandbu. Og heller ikke i det som i sentralt planverk omtales som «regionsenteret på Hadeland». Og politikerne vet at det har sin historie. Kanskje er det mer fristende å se tilbake til da kommunene Gran og Brandbu ble slått sammen – enn å se disse hundre årene fram i tid. Den eksakte vitenskapen forteller at geografi og lokalisering skaper debatt, men også konflikt. Det er ikke alltid så fristende å stikke hull på en slik verkebyll. Eller å putte fingerene inn i vepsebolet, for å si det på en annen måte.

Vi håper politikerne i Gran tar med seg de gode ideene – og også det beste av prosessene som har vært i Asker. Et levende pulserende sentrum der folk både bor og virker er bra for bygda. Vi er godt i gang, og det må ligge gode planer i bunn for å komme trygt videre.

Irriterende grep for å begrense ulykkene?

Det er vanskelig å komme utenom at kjøreforholdene på riksveg 4 påvirker oss i hverdagen. Trafikkåren som går fra Oslo til Gjøvik skjærer gjennom Viggadalen, fra Stryken i sør til Lygna i nord. Den er en hovedåre for trafikken mellom hovedstaden og Vestoppland. Mange velger også denne vegstrekningen framfor å kjøre E6 nordover fra Oslo. De to vegene møtes på Mjøsbrua. Derfra går traseen på vestsida av Mjøsa til Lillehammer og videre opp Gudbrandsdalen.

Det bør ikke være noe tvil om at transportåren som går gjennom Hadeland er viktig. Både for folk som bor og ferdes på Hadeland, men også for bilister og yrkessjåfører som passerer distriktet.

Flere deler av riksvegstrekningen på Hadeland er ulykkesbelastet. Vi har også punkter langs strekningen hvor det har vært mange ulykker. På den søndre delen er det laget rumlefelt som gjør at det blir høy lyd dersom en kjører over i motgående. Det anses for å være ett tiltak mot møteulykker.

Det må ikke være noen tvil om at jo høyere farten er, jo større er konsekvensene av en ulykke. Det budskapet tror vi Statens vegvesen har klart å formidle slik at det har festet seg hos de fleste. Jo mer trafikk, jo høyere er risikoen for at ulykker skjer. Det resonnementet er også logisk. Derfor skulle det være enkelt å akseptere at farten nå er redusert fra 80 til 70 på enda flere deler av riksveg 4 gjennom Hadeland.

Slik er det ikke. Reaksjonene på fartsreduksjonen har ikke latt vente på seg. På avisens debattsider ser vi at enkelte blir kraftig provosert over at farten skal ytterligere ned. Det kan vi faktisk til en viss grad forstå. Skal vegnettet være effektivt må det være mulig å ta seg fram med en viss hastighet. Det ser ut til at fartsgrensa skal holdes lav inntil det eventuelt blir gjort andre tiltak. Vi håper andre tiltak blir prioritert raskt.